English (United States) 中文(中华人民共和国)
You are here:   本會簡介 > 理事会
注册  |  登录

理事理事會暨基金會董事會


方政 Zheng Fang
蔣亨蘭 Grace Wong
林牧晨 Mu Chen Lin
江波 Paul Kong
張志強 Charles Cheung
封從德 Congde Feng
何慧 Freeman Ho
賈育台 Yu-Tai Chia
成妮燕 Anna Ching
成佳燕 Mary Ching
任松林 George Ren
趙昕 Xin Zhao
林劲鹏 Jingpeng Lin
成秋波 Qiubo Cheng
鄭雲 Yun Zheng
李亞恬 Sveta Lee
陳闖創 Chuangchuang Chen
李向陽 Xiangyang Li
趙常青 Changqing Zhao

 

 

終身成就的前理事會成員

黃雨川 Frank K. Wong 發起人,前會長(已故)
馬良駿 Anthony Ma 前副會長(已故)
孫魯正 Jerry Sung 發起人之一
成其林 Qilin Chen 前理事(已故)
葉國榮 Guorong Ye 前理事(已故)